Přehled a určení čeledí a rodů ryb

Sestavíme-li obraz čeledí a rodů ryb, které se v našich vodách běžně vyskytují, i se záznamem o jejich systematické příslušnosti podle dobrého vzoru, jakým toto rozdělení provedl pro středoevropské ryby Gaschott, docházíme k tabulce:

 

Třída Podtřída Řád Čeleď Rod
Ryby (Pisces) Ryby kostnaté (Teleostei) Ryby ostnoploutvé (Acanthopterygii) Ryby okounovité Okoun (Perca)
      Candát  (Lucioperca)
      Ježdík (Acerina)
      Drsek (Aspro)
      Pstruhový okoun (Aplites)
      Slunečnice (Eupomotis)
    Ryby vrankovité Vranka (Cottus)
    Ryby hlaváčovité Hlaváč (Proterorhinus)
    Ryby hrdloploutvé (Anacathini) Ryby treskovité Mník (Lota)
    Hemibranchi Ryby koljuškovité Koljuška (Gaterosteus)
    Ryby s kůstakmi Webrovými (Ostariophysi) Ryby sumcovité Sumec (Silurus)
      Sumeček (Ameiurus)
    Ryby kaprovité Kapr (Cyprinus)
      Karas (Carassius)
      Lín (Tinca)
      Řízek (Goio)
      Parma (Barbus)
      Střevle (Phoxinus)
      Ručejník (Telestes)
      Ostroretka (Chondrostoma)
      Jesen (Idus)
      Tloušť (Squalius)
      Plotice (Rutilus)
      Proudník (Leuciscus)
      Perlín (Scardinius)
      Slunka (Leucaspius)
      Ostrucha (Pelecus)
      Hořavka (Rhoeus)
      Cejn (Abramis)
      Cejnek malý (Blicca)
      Bolen (Apius)
      Ouklej (Alburnus)
    Ryby mřenkovité Pískoř (Misqurnus)
      Mřenka (Nemachilus)
      Sekavec (Cobitis)
    Ryby holobřiché (Apodes) Ryby úhořovité) Úhoř (Anguilla)
    Ryby měkkoploutvé tlamaté (Haplomi) Ryby štikovité Štika (Esox)
    Ryby měkkoploutvé Ryby lososovité Losos (Salmo)
      Siven (Salvenius)
      Síh (Coregonus)
      Lipan (Thymallus)
  Ryby chrupavčité (Ganoidei) Koncoústé r. chrup. (Chondrostei) Ryby jeseterovité Jeseter (Acipenser)
Obratlovci hruhoústí (Cyclostomi)   Kuhoústí pyskatí (Hyperoartida) Ryby mihulovité Mihule (Lampetra)

 

Nezbytným doplňkem k přehledunašich ryb je určovací klíč čeledí a rodů, který byl zájemci a praktickému rybáři umožnil spolehlivě a rychle určit neznámou rybu, alespoň podle rodu, do něhož přísluší. Podrobné znaky jednotlivých druhů našich ryb jsou uvedeny v oddíle pojednávajícím o životě ryb.

Sestavení takového klíče je velmi nesnadné, neboť se musí chránit složitosti a rozlehlosti, a má-li být upotřebitelný pro nejširší vrstvy zájemců, nezbývá nežli se omezit v něm na nejzřetelnější, již zevně na rybě lehko zjistitelné znaky. Postupoval jsem při jeho sestavování v souladu s podobnými dřívějšími zdařilými přehledy (Shönfeld- Pytlík, Gaschott, Roule, Štěpánek- Baum) a měl jsem o to snadnější práci, že historické druhy ryb, s nimiž se dnes u vod sotva již shledáváme, byly vypuštěny, podobně jako vzácné, náležející hlavně dunajsko-karpatské oblasti. Určování a spolehlivé poznávání těchto ryb je záležitostí zapracovaných znalců.

Vlastní naše ryby mají vždy párové prsní ploutve, kdežto mihulím, obratlovcům kruhoústým, řazeným již ze zvyku k rybám, prsní ploutve vždy chybějí.

Ryby kostnaté, s nimiž se v českých a moravských vodách sekáváme, mají okrouhlé nebo hřebenité šupiny, jen u nemnoha druhů chybí šupinový pokryv těla vůbec, skřele jsou tvořeny vždy několika kostmi (přední kost skřelová, hlavní kost skřelová, zadní kost skřelová, střední kost skřelová), oddělenými zevně zřetelnými rýhami.

 

A)    Ryby ostnoploutvé (mají 2 hřbetní ploutve, břišní ploutve jsou silně posunuty k hlavě a mají obvykle 1 tvrdý a 5 měkkých paprsků).

 1. Přední (první) hřbetní ploutev s měkkými paprsky……………vranky

Přední (první) hřbetní ploutev s tvrdými paprsky………………okounovití   2

 1. Paprsky první hřbetní ploutve stejně dlouhé, delší než u druhé hřbetní ploutve

………………………………………………………………………..okouni   3

Paprsky první hřbetní ploutve kratší nežli druhé…………….pstruhový okounek

 1. Obě hřbetní ploutve spojené ………………………………….ježdík

Hřbetní ploutve zářezem nebo volným prostorem od sebe oddělené ….4

 1. Hlavní kost skřelová s trnovitým výběžkem ……………….. 5

Hlavní kost skřelová bez trnu…………………………………. Candát

 1. Tmavá skvrna na konci první hřbetní ploutve ……………… okoun

Bez skvrny na konci první hřbetní ploutve, tělo velmi štíhlé…drsek.

B)    Ryby hrdloploutvé (břišní ploutve umístěny až na hrdle, ploutevní paprsky měkké, šupiny velmi malé, okrouhlé, ocasní ploutev zevně souměrně vyvinutá).

Pod spodním ohraničením tlamy nepárový masitý vous …………….mník.

C)    Ryby bez vývodu vzdušného měchýře (před hřbetní ploutví volně trčící trny, místo šupin nápadné štítky na těle, břišní ploutve s jedním trnitým a jedním měkkým paprskem, tlama poněkud rourkovitá)………………………………………………………….koljušky.

D)    Ryby s kůstkami Weberovými (spojujícími vzdušný měchýř s labyrintem).

 1. Šupiny na těle chybějí, hala široká, shora oploštělá………….sumci 2

Tělo dobře kryté šupinami…………………………………………kaprovité ryby  3

 1. Bez tukové ploutvičky………………………………………………sumec

S tukovou ploutvičkou………………………………………………sumeček

 1. S trnem pod okem…………………………………………………..pískořovití, sekavec

Bez trnu pod okem………………………………………………….kaprovité ryby  4

 1. Hřbetní ploutev dlouhá, se 14 až 22 měkkými paprsky…….…..5

Hřbetní ploutev s méně než 12 paprsky………………………….6

 1. S vousky u tlamy…………………………………………………….kapr

Bez vousků u tlamy………………………………………………….karas

 1. S vousky u tlamy…………………………………………………….7

Bez vousků u tlamy………………………………………………….9

 1. Šupiny malé, skryté………………………………………………….lín

Šupiny velké………………………………………………………….          8

 1. S 2 vousky u tlamy…………………………………………………..hrouzek

Se 4 vousky u tlamy…………………………………………………parma

 1. Postranní čára neúplná……………………………………………..10

Postranní čára úplná………………………………………………… 11

 1. Tlama s horním postavením………………………………………..slunka

Tlama se středním postavením……………………………………..hořavka

 1. Postranní čára v průběhu několikrát zvlněná………………………ostrucha

Postranní čára rovná nebo pravidelně prohnutá………………….           12

 1. Řitní ploutev až s 12 měkkými paprsky…………………………….         13

Řitní ploutev s více nežli 14 měkkými paprsky……………………           19

 1. Mezi břišní a řitní ploutví ostrý kýl šupin v ostrý úhel zohýbaných…. Perlín

Žádný kýl mezi břišními ploutvemi a řitní ploutví………………….            14

 1. Hřbetní ploutev s dvěma tvrdými paprsky…………………………ručejník

Hřbetní ploutev s 3 tvrdými paprsky……………………………….. 15

 1. Šupiny velmi malé, skryté…………………………………………….střevle

Šupiny velké……………………………………………………………          16

 1. Pysky tlamy spodního postavení ostré……………………………. Ostroretka

Pysky měkké…………………………………………………………..17

 1. Nad postranní čárou 9 řad šupin……………………………………jesen

Méně nežli 9 řad šupin nad postranní čarou………………………              18

 1. Řitní ploutev s vyklenutým spodním okrajem, tělo skoro válcovité, požerákové zuby seskupené do dvou řad (2,5 až 5,2)…………………………tloušť

Řitní ploutev se spodním okrajem rovným nebo dovnitř vykrojeným, tělo ze stran zploštělé.

 1. Požerákové zuby v jedné řadě (6-5 nebo 5-5)…………………….plotice

Požerákové zuby ve 2 řadách (2,5 – 5,2)…………………………..proudník

 1. Řitní ploutev s více nežli 17 měkkými paprsky, spodní čelist zapadá do zářezu horního pysku………………………………………………………….              20

Řitní ploutev s méně nežli 17 měkkými paprsky, zářez v horním pysku chybí  21

 1. Požerákové zuby v jedné řadě (5-5)…………………………………cejn

Požerákové zuby ve 2 řadách (2,5 – 5,2)……………………………cejnek malý

 1. Zářez tlamy zasahuje až po střední linii oka………………………..bolen

Zářez tlamový zasahuje nejvýše k linii předního okraje oka……..ouklej

E)    Ryby holobřiché (protáhlé tělo s malou hlavou, břišní ploutve chybějí, podél větší části těla souvislý ploutevní lem, šupiny velmi malé……………………………………úhoř

F)    Ryby měkkoploutvé, tlamaté (protáhlé tělo, hřbetní ploutev daleko dozadu k ocasu posunutá).

 1. S tmavou, tu a tam přerušenou postranní čarou………………………štika
 2. Místo postranní čáry světlý pruh…………………………………………sekavec

G)    Ryby měkkoploutvé (spojení s labyrintem obstarávající výchlipky vzdušného měchýře).

 1. S tukovou ploutvičkou…………………………………………………….lososovité ryby   2
 2. Zářez tlamy sahá dále, nežli je střed oka, šupiny malé………………losos, pstruh

Zářez tlamy nesahá pod přední okraj oka, šupiny nápadně velké….                          3

 1. Hřbetní ploutev se 14 nebo více měkkými paprsky…………………..lipan

Hřbetní ploutev s 13 nebo méně měkkými paprsky…………………..                           4

 1. Postranní čára zasahuje jenom přes několik šupin…………………….koruška

Postranní čára probíhá až ke kořeni ocasní ploutve………………….síh

H)    Koncoústé ryby chrupavčité (nedokonale zkostnatělý skelet, ganoidní šupiny chybějí, tlama rypákovitě vysunutelná)…………………………………………………jeseteři.

I)      Kruhoústé pyskaté (horní čelist nahrazena ohnutou, rohovitou destičkou s hrotem na každé straně, tělo úhořovité, párové ploutve chybějí, ostatní vytvářejí souvislou obrubu v ocasní polovině těla)………………………………………………………….mihule.