Ryba v živočišné soustavě

Sledujeme-li postavení ryb v živočišné soustavě, docházíme k nejnižším obratlovcům, kteří se od svých dávných předků valně neliší. Zdokonalování jejich ústrojů i zevních tělesných znaků nepokročilo mnoho od stavu nalezeného u zkamenělých ryb, které jsou zároveň nejstaršími obratlovci.

Podle Augusty a Remeše se první zbytky ryb nalézají v dementech spodnosilurských moří, hojnější jsou již ve svrchnosilurských mořích a devonská moře se stala kolébkou náhlého rozvoje mnoha starobylých rybích skupin. Paleontologové objevili dokonce i svědectví o životě a katastrofách, které potkávaly pravěké ryby, jak krásně ukazuje příklad sleďovité rybky Clupea minuta, vyhozené vlnami na břeh třetihorního moravského moře, s křečovitou, smrt zadušením prozrazující polohou těla (nález je ve sbírkách Mor. Zemského musea v Brně).

Ryby kostnaté, které dnes ve vnitrozemských středoevropských vodách převládají, počínají se objevovat v triasovém útvaru. Před nimi v permském útvaru bylo již hojně zástupců příbuzných ryb kostnatých. Nejprve ostnoploutvých a sleďovitých. V nejmladších vrstvách křídy byli nalezeni zástupci ryb měkkoploutvých. Z miocénních třetihorních vrstev známe druhy již zcela podobné dnešním rybám.

Žijících druhů ryb je popsáno na 8000.

V dnešním živočišném systému řadíme ryby do druhé podříše zvířat mnohobuněčných (Metazoa), do sedmého kmene tvorů opatřených strunou hřbetní (Chordata), třetího podkmene obratlovců (Vertebrata). Také druhý podkmen, obratlovci kruhoústí (Cyclostomata), bývá obvykle, ne ovšem zcela správně, přiřazován k rybám.

Zástupci vlastních ryb našich sladkých vnitrozemských vod patří do podtřídy kostnatých ryb (Teleostei), které ještě dále dělíme ve dvě základní skupiny:

a)     Vzdušnohrdlé (Physostomi),

b)    Různoploutvé (Physoclisti).

 

První se vyznačují pozoruhodným znakem. Jejich plynový („Vzdušný“) měchýř je kanálkem spojen s jícnem. Téměř všechny sladkovodní ryby patří k této první skupině treskovité a koljuškovité ryby ze skupiny různoploutvých nemají plynový měchýř spojen s jícnem.

Všeobecně označujeme ryby různotepelnými (poikilotherními) obratlovci vázanými trvale k životu ve vodě, v níž dýchají žábrami. Pohybují se pomocí silného svalstva a končetin vytvořených v podobě párových ploutví, kromě nichž se na rybím těle vyskytují ještě i ploutve nepárové. Kůže je obvykle kryta šupinami, které je nutno považovat za přetvořené ploché kosti. Srdce ryby je jednoduché, tvořené jednou komorou a předsíní rozmnožování se děje jikrami (vajíčky), vypuzovanými v době zralosti z těla samice a oplozovanými po vytření ve vodě chámovými buňkami, které k nim vypouštějí samci v podobě bělavého mlíčí. Vývoj rybího zárodku probíhá bez vytvoření blány ovčí a močové, čímž se odlišují ryby v systému od výše řazených obratlovců.

Názvosloví ryb je v naší mateřštině hodně neustálené a v mnohém neodpovídá požadavkům, jež klademe na moderní nomenklaturu. V předchozích letech lze zaznamenat několik pokusů o zavedené jazykově i vědecky správných názvů, které mohly čerpat i z bohatého fondu lidských označení ryb (viz i I. Vydání této knihy), značná konzervativnost odborné veřejnosti však zabránila jejich uskutečnění. Správná a v duchu jazyka odpovídající nomenklatura je však základem didaktických o badatelských snah, a brněnští zoologové svolali proto v květnu letošního roku poradu, která vytříbila předběžný návrh Hrabětův. Zoologický sjezd v Opavě měl jako pracovní úkol koordinaci vypracovaného názvosloví s Štěpánkovým návrhem. Podáváme přehled těchto nových nebo opravených jmen ryb v pořadí, jak je probírají kapitoly této knihy, aby si je zájemci osvojili. Sám jsem jich z technických důvodů nemohl ještě důsledně použít. Slovenského názvosloví Feriancova se v knize již běžně užívá, i když si vyžádá ještě dodatečných úprav.

 

Dosavadní označení                                                     Nové

 

 1. Okoun říční                                                            okoun říční
 2. Candát obecný                                                      candát obecný
 3. Candát východní                                                    candát východní
 4. Ježdík obecný                                                       ježdík obecný
 5. Ježdík žlutý                                                           ježdík žlutý
 6. Drsek obecný                                                        drsek větší
 7. Drsek menší                                                          drsek menší
 8. Okoun pstruhový                                                   okounek pstruhový
 9. Slunečnice obecná                                                 slunečnice pestrá
 10. Vrkanka obecná                                                     vrkanka obecná
 11. Vrkanka karpatská                                                 vrkanka pásoploutvá
 12. Hlaváč skvrnitý                                                      býček svrnitý
 13. Mník obecný                                                          mník obecný
 14. Koljuška ostnitá                                                     koljuška ostnitá
 15. Sumec obecný                                                       sumec velký
 16. Sumeček zakrslý                                                    sumeček zakrslý
 17. Kapr obecný                                                          kapr obecný
 18. Karas obecný                                                        karas obecný
 19. Lín obecný                                                             lín obecný
 20. Řízek obecný                                                         hrouzek obecný
 21. Řízek hvězdář                                                        hrouzek dlouhovousý
 22. Řízek Kesslerův                                                     hrouzek Kesslerův
 23. Řízek Belingův                                                       hrouzek Belingův
 24. Řízek Fričův                                                           hrouzek Fričův
 25. Řízek karpatský                                                     hrouzek karpatský
 26. Parma obecná                                                       parma obecná
 27. Parma karpatská                                                    parma jižní
 28. Střevle obecná                                                       střevle potoční
 29. Ostroretka stěhovavá                                             ostroretka stěhovavá
 30. Podoustev                                                             podoustev nosatá
 31. Jesen obecný                                                        jesen nížinný
 32. Tloušť                                                                    tloušť obecný
 33. Proudník                                                                proudník horský
 34. Ručejník horský                                                     ručejník duhový
 35. Plotice obecná                                                       plotice obecná
 36. Plotice lesklá                                                         plotice lesklá
 37. Perlín                                                                     perlín rudoploutvý
 38. Slunka                                                                   slunka obecná
 39. Hořavka                                                                 hořavka duhová
 40. Ostrucha křivočará                                                 ostrucha křivočará
 41. Cejn velký                                                              cejn velký
 42. Cejn siný                                                               cejn siný
 43. Cejn perleťový                                                       cejn perleťový
 44. Cejn jezerní                                                            ?
 45. Cejn malý                                                              cejnek malý
 46. Bolen                                                                    bolen dravý
 47. Ouklej obecná                                                        ouklej obecná
 48. Ouklej bradatá                                                       ouklej lesklá
 49. Ouklej pruhovaná                                                   ouklej pruhovaná
 50. Pískoř                                                                   pískoř pruhovaný
 51. Mřenka obecná                                                      mřenka mramorová
 52. Sykavec obecný                                                    sekavec písečný
 53. Sykavec horský                                                     sekavec horský
 54. Úhoř obecný                                                          úhoř říční
 55. Štika obecná                                                         štika obecná
 56. Tmavec jezerní                                                       blatňák
 57. Losos obecný                                                        losos obecný
 58. Pstruh obecný                                                       pstruh obecný
 59. Pstruh duchový                                                      pstruh duhový
 60. Siven alpský                                                          siven alpský
 61. Siven potoční                                                        siven potoční
 62. Hlavatka                                                                hlavatka podunajská
 63. Lipan                                                                     lipan podhorní
 64. Maréna velká                                                         síh maréna
 65. Koruška smrdutá                                                    koruška mořská
 66. Jeseter malý                                                          jeseter malý
 67. Mihule říční                                                            mihule říční
 68. Mihule menší                                                          mihule potoční